Loading...

Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA INFORMACJI: DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CIASTECZEK.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ EXPERT-TEAM.


Expert-Team Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do ochrony danych osobowych oraz zgodności ich przetwarzania z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zwanym dalej RODO.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?


Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Expert-Team Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu ul. Niedziałkowskiego 5a/1, 72-600 Świnoujście (dalej „ Expert-Team”).

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?


W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony na adres e-mail: info@expert-team.eu

JAKI SĄ GŁÓWNE CELE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ EXPERT-TEAM?


Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

  1. kontaktowania się z Tobą w celu prowadzenia z Tobą rozmowy telefonicznej, korespondencji mailowej lub pocztowej związanej ze sprawami dotyczącymi prowadzonej przez Expert-Team działalności, np. w celu odpowiadania na Twoje zapytania i wnioski,
  2. zawierania umów, porozumień lub czynienia innych wiążących dla obu stron ustaleń, w tym sprzedaży biletów, voucherów przez Expert-Team oraz rozpatrywania związanych z nimi reklamacji, etc.
  3. organizowania konkursów, zajęć edukacyjnych, półkolonii, konferencji etc.,
  4. zapisywania danych w plikach cookies.
  5. Prowadzenia monitoringu wizyjnego na jednostkach Expert-Team

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w innych niż powyżej wymienionych celach każdorazowo przekazujemy bezpośrednio osobie, której dane są przetwarzane, szczegółową informację o przetwarzaniu jej danych osobowych przez Expert-Team.

Ad 1 KONTAKTOWANIE SIĘ W CELACH ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI DOTYCZĄCYMI PROWADZONEJ PRZEZ EXPERT-TEAM DZIAŁALNOŚCI

Zakres danych: dane niezbędne do nawiązania z Tobą kontaktu, w zależności od tego w jaki sposób się z Tobą kontaktujemy będą to takie dane jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, telefon, adres email, adres pocztowy.

Podanie przez Ciebie danych osobowych wskazanych wyżej jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie będzie możliwe ani skontaktowanie się z Tobą.

Podstawa prawna: w zakresie przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie (poprzez formularz, email, telefon, pocztę) podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. f. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż̇ jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, chyba, że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do czasu wygaśnięcia tych roszczeń.

Ad 2 ZAWIERANIE UMÓW, POROZUMIEŃ I POCZYNIENIA INNYCH USTALEŃ ETC.

Zakres danych: dane niezbędne do zawarcia z Tobą i realizacji wszelkiego rodzaju umów, porozumień lub czynienia innych wiążących dla stron czynności, w tym również sprzedaży biletów, voucherów na jednostki Expert-Team jak i rozpatrywania związanych z nimi reklamacji, to w szczególności: imię i nazwisko, nazwa firmy, telefon, adres email, adres pocztowy, NIP, regon, numer KRS. Zakres danych może się różnić w zależności od charakteru i rodzaju umowy, porozumienia czy podejmowanych ustaleń, w związku tym szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych związanych z konkretnym działaniem są przekazywane każdorazowo przy przyjmowaniu tych działań.

Podanie przez Ciebie danych osobowych wskazanych wyżej jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie z Tobą umowy porozumienia czy poczynienie wiążących ustaleń.

W zakresie przetwarzania danych w celu zawarcia z Tobą umowy, porozumienia lub poczynienia innych wiążących dla obu stron ustaleń podstawą będzie konieczność podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy. RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. b) . Twoje dane będą przetwarzane przez czas trwania umów i rozliczeń po ich zakończeniu a następnie przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych, w przypadku konieczności przetwarzania danych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami do czasu wygaśnięcia tych roszczeń.

Ad 3 ORGANIZOWANIE KONKURSÓW, ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I PÓŁKOLONII, KONFERENCJI ETC.

Zakres danych: dane uczestników wydarzeń organizowanych przez Expert-Team oraz w przypadku uczestników nieletnich ich opiekunów prawnych to w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek, dane kontaktowe tj. numer telefonu lub adres. Zakres danych może się różnić w zależności od charakteru i rodzaju wydarzenia, w związku tym szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych związanych z organizacją konkretnego wydarzenia są przekazywane każdorazowo przy przyjmowaniu zgłoszeń uczestników do danego wydarzenia.

Podstawa prawna: W zakresie przetwarzania danych w celu organizacji wydarzeń tj. konkursy, zajęcia edukacyjne, półkolonie czy konferencje podstawą będzie konieczność podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy. RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. b)

Okresy przechowywania danych: Twoje dane będą przetwarzane przez czas trwania umów i rozliczeń po ich zakończeniu a następnie przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych, w przypadku konieczności przetwarzania danych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami do czasu wygaśnięcia tych roszczeń.

Ad 4 ZAPISYWANIE DANYCH W PLIKACH COOKIES

Na stronach portalu booking.expert-team.eu wykorzystujemy pliki tekstowe określane mianem plików cookies.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości podstron do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz w celach statystycznych, aby pomóc nam w dostosowywaniu struktury, funkcjonalności i zawartości serwisu. Są one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Strona booking.expert-team.eu nie wymaga akceptacji ciasteczek, jednak ich akceptacja pozwoli w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności serwisu.

W każdej chwili możesz zmienić w swojej przeglądarce ustawienia dotyczące plików cookies, w tym również je zablokować, niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu. Sposób blokowania lub kasowania tych plików różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej.

Ad 5 PROWADZENIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony osób i mienia, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na obiektach i wokół obiektów zarządzanych przez administratora.
Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. obejmujący zapewnienie możliwości identyfikacji osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek i zagrażają bezpieczeństwu osób i mienia na obiektach administratora a także zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na podstawie art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.
Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres ok. 30 dni od dnia nagrania. Po upływie ww. okresu nagrania obrazu z monitoringu są nadpisywane przez kolejne zapisy z monitoringu.

JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WOBEC EXPERT-TEAM W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?


Gwarantujemy spełnienie wobec Ciebie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. zawsze masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych, jeżeli podstawą ich przetwarzania jest zgoda, a także prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Expert-Team Twoich danych osobowych do organu nadzorczego (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), natomiast w uzasadnionych przypadkach określonych w RODO przysługuje Ci prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?


W związku z tym, iż prowadzenie działalności przez Expert-Team wymaga korzystania z usług wyspecjalizowanych podmiotów Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym takie usługi na rzecz Expert-Team tj. usługi IT, audytowe, bankowe, hostingowe, pocztowe, kurierskie. Podmioty te, o ile przetwarzają Twoje dane osobowe na nasze zlecenie, działają na podstawie zawartych z nami umów powierzenia i na równi z Expert-Team są zobowiązane do ochrony Twoich danych osobowych.

Twoje dane udostępniamy także w niezbędnym zakresie pracownikom i współpracownikom Expert-Team.

W sytuacjach tego wymagających i w oparciu o odpowiednie przepisy, możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym.

Dane z systemu monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione wyłącznie uprawnionym organom w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia zdarzenia zagrażającemu bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób a także niszczeniu i kradzieży mienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane z monitoringu wizyjnego mogą być również udostępnione osobie trzeciej, która wykaże swój interes prawny, co do otrzymania zapisu. W powyższych przypadkach dane mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż to wskazano w ust. 5. Dane z monitoringu wizyjnego mogą posłużyć jako materiał dowodowy i w związku z tym mogą być przechowywane przez okres niezbędny do wyjaśnienia mających miejsce incydentów lub też zakończenia ewentualnie toczących się postępowań.

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?


Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.