Loading...

Regulamin

REGULAMIN PRZEWOZU
osób i bagażu statkami Expert-Team Sp. z o.o.
oraz zakupu biletów online

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

§ 1.

 

 1. Regulamin przewozu osób i bagażu statkami Expert-Team Sp. z o.o. w Świnoujściu zwany dalej „Regulaminem” obowiązuje na przystaniach, na statkach i na liniach obsługiwanych przez statki Expert-Team Sp. z o.o. w Świnoujściu.

 2. Wszelkie stosunki prawne pomiędzy Przewoźnikiem i Pasażerem podlegają niniejszemu Regulaminowi oraz przepisom prawa powszechnego w zakresie

§ 2.

 1. W niniejszym Regulaminie za:

  1. Przewoźnika – uważa się Expert-Team Sp. z o.o. w Świnoujściu przy ulicy Niedziałkowskiego 5a/1, NIP: 8551572914, REGON: 320797611, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000347164, Kapitał zakładowy 5.000,00 zł.

  2. Pasażera- uważa się osobę, która korzysta z usług Przewoźnika na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

  3. Nabywcę biletu – uważa się osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, dokonujące zakupu biletu w imieniu własnym i na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby.

  4. Umowę przewozu – rozumie się nabycie biletu lub dokonanie osobistej, telefonicznej lub mailowej rezerwacji w Biurze Obsługi Klienta lub poprzez System Rezerwacji i Sprzedaży Internetowej po uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu.

  5. Grupa zorganizowana- grupa pasażerów minimum 20 osób.

  6. System Rezerwacji i Sprzedaży Internetowej – rozumie się aplikację internetową na stronie booking.expert-team.eu, na której nabywca biletu dokonuje rezerwacji i zakupu biletów na rejs statkiem Przewoźnika.

  7. Zwrot biletu – rozumie się odstąpienie od umowy przewozu.

II. REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW

§ 3.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Rezerwacja i sprzedaż biletów dotyczy pokładu dolnego i górnego na jednostkach dwupokładowych. Pokład otwarty jest pokładem widokowym. Miejsca nie są numerowane.

 2. Dzieciom do lat 6 przysługuje bilet zniżkowy w specjalnej cenie zgodnie z cennikiem.

 3. Odpowiedzialność za zakupione bilety zniżkowe ponosi nabywca biletu.

 4. 6. Dopuszczalny jest przewóz zwierząt po uprzednim zgłoszeniu w Biurze Obsługi Klienta i uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 10 zł, z wyjątkiem osób niewidomych lub ociemniałych, które po okazaniu stosownych dokumentów Przewoźnikowi mogą podróżować z psem przewodnikiem bez dodatkowej opłaty.

 5. Przewoźnik decyduje o dopuszczalnej ilości zwierząt na danym rejsie.

 6. Pasażer podróżujący ze zwierzęciem powinien dostosować się do wytycznych Przewoźnika:

  1. psy nie mogą być agresywne ani uciążliwe dla innych pasażerów,

  2. pies powinien mieć założony kaganiec i być trzymany na smyczy,

  3. właściciel zwierzęcia powinien posiadać jego aktualną książeczkę zdrowia,

  4. pasażer nie może umieszczać swojego zwierzęcia na miejscu przeznaczonym do siedzenia,

  5. małe zwierzęta typu koty powinny być umieszczone w przystosowanym do transportu pojemniku bądź koszu,

  6. właściciel zwierzęcia odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę oraz zanieczyszczenia.

 7. Istnieje możliwość wzięcia na pokład roweru po uprzednim zgłoszeniu w Biurze Obsługi Klienta i uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 15 zł. Dopuszczalna ilość rowerów na jednym statku to 5 sztuk.

 8. Pasażer ma prawo do przewiezienia bez dodatkowych opłat bagażu o dopuszczalnych wymiarach 80x40x40 cm, nie przekraczającego ciężaru 10 kg. Dozwolony jest także, za zgodą Kapitana statku, przewóz wózka dziecięcego spacerowego oraz wózka inwalidzkiego.

 9. Pasażer ma obowiązek stawienia się 10 minut przed planowym rozpoczęciem podróży (w miejscu wyjścia statku) pod rygorem utraty uiszczonej opłaty za przewóz.

 10. Nabywca biletu za pośrednictwem Systemu Rezerwacji i Sprzedaży Internetowej dokonuje wyboru liczby biletów, ich rodzaju oraz terminu i trasy rejsu.

 11. Warunkiem pomyślnie przeprowadzonej transakcji zakupu biletu za pośrednictwem Systemu Rezerwacji i Sprzedaży Internetowej jest podanie danych wymaganych przez system, dokonanie zapłaty za bilet oraz akceptacja Regulaminu Przewoźnika. Przerwanie transakcji unieważnia rozpoczętą rezerwację.

 12. W chwili dokonywania rezerwacji nabywca biletu wyraża zgodę na podanie Przewoźnikowi swoich danych osobowych: nazwiska i imienia/pełnej nazwy instytucji, numeru telefonu, adresu e-mail, aktualnego adresu zamieszkania/siedziby. Podanie danych jest niezbędne do dokonania rezerwacji.

 13. Przewoźnik może odmówić przewozu osobie nie zarejestrowanej w systemie sprzedaży i rezerwacji.

 14. Administratorem Danych Osobowych jest Przewoźnik.

 15. Dane wprowadzone przez nabywcę biletu do Systemu Rezerwacji i Sprzedaży Internetowej będą przetwarzane przez Przewoźnika zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (tekst jednolity Dz.U. nr 2018 poz.1000, z dnia 25.05.2018 r.).

 16. Dokonując rezerwacji nabywca biletu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Przewoźnika przekazanych danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez Przewoźnika usług marketingowych polegających na promowaniu usług spółki i jej partnerów.

 17. Przewoźnik przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany, lub rozwiązania stosunku prawnego z nabywcą biletu przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 12, a po tym czasie do celów archiwizacji oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do czasu wycofania zgody.

 18. Jakiekolwiek inne świadczenia oferowane przez przewoźnika będą świadczeniami odrębnymi od usługi przewozu osób i Przewoźnik będzie za to pobierał odrębne wynagrodzenie według ustalonych cen uregulowanych w ofercie na stronie booking.expert-team.eu

 19. Odrębnymi świadczeniami, o których mowa w pkt 18 będzie w szczególności transport autokarem. Pasażer będzie zobowiązany wykupić bilet i posiadać go przy sobie w celu kontroli.

 20. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. Nabywca biletu ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

 

§ 4.

SPRZEDAŻ BILETÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 

 1. Sprzedaż biletów dla klientów indywidualnych jest prowadzona poprzez System Rezerwacji i Sprzedaży Internetowej oraz przez Biura Obsługi Klienta Przewoźnika osobiście, mailowo lub telefonicznie.

 2. Klienci indywidualni zobowiązani są do dokonania zapłaty za bilety przed rejsem.

 3. Klienci indywidualni dokonujący zakupu biletu za pośrednictwem Systemu Rezerwacji i Sprzedaży Internetowej realizują płatność za zakupiony bilet przelewem elektronicznym jedynie za pośrednictwem platformy PayU. Czas na opłacenie zamówienia wynosi 2 godziny od momentu dokonania rezerwacji. W przypadku nie opłacenia rezerwacji w wyznaczonym czasie, zamówienie zostanie anulowane.

 4. Po dokonaniu rezerwacji w Systemie Rezerwacji i Sprzedaży Internetowej nabywca biletu otrzymuje na adres mailowy podany w formularzu rezerwacyjnym informację zwrotną zawierającą nadany przez system nr rezerwacji PRO.

 5. Nabywca biletu uiszczając opłatę za przewóz potwierdza zawarcie umowy przewozu.

 6. Po zaksięgowaniu należności na podany w formularzu rezerwacyjnym adres mailowy nabywcy biletu przesyłany jest gotowy do wydrukowania bilet oraz paragon lub faktura.

 7. Wydrukowany bilet jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy o świadczenie usług przewozu oraz upoważniającym do odbycia podróży.

 8. Klienci indywidualni dokonujący zakupu biletu w Biurach Obsługi Klienta realizują płatność za zakupiony bilet gotówką lub kartą płatniczą.

 9. Klienci indywidualni dokonujący rezerwacji drogą mailową lub telefonicznie po przyjęciu i potwierdzeniu rezerwacji otrzymują na wskazany adres mailowy dokument PRO ze szczegółami transakcji tj. kwota do zapłaty, forma i termin płatności. Po dokonaniu płatności przesyłany jest gotowy do wydrukowania bilet oraz paragon lub faktura.

 

§ 5

SPRZEDAŻ BILETÓW DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH (minimum 20 osób)

 

 1. Grupy zorganizowane dokonują rezerwacji za pośrednictwem Systemu Rezerwacji i Sprzedaży Internetowej, drogą mailową pod adresem booking@expert-team.eu, telefonicznie lub osobiście w Biurach Obsługi Klienta Przewoźnika.

 2. Grupy zorganizowane zobowiązane są do dokonania zapłaty za bilety przed rejsem.

 3. Grupy zorganizowane dokonujące zakupu biletów za pośrednictwem Systemu Rezerwacji i Sprzedaży Internetowej realizują płatność za zakupione bilety przelewem elektronicznym jedynie za pośrednictwem platformy PayU. Czas na opłacenie zamówienia wynosi 2 godziny od momentu dokonania rezerwacji. W przypadku nieopłacenia rezerwacji w wyznaczonym czasie, zamówienie zostanie anulowane.

 4. Po dokonaniu rezerwacji w Systemie Rezerwacji i Sprzedaży Internetowej nabywca biletu otrzymuje na adres mailowy podany w formularzu rezerwacyjnym informację zwrotną zawierającą nadany przez system nr rezerwacji PRO.

 5. Nabywca biletu uiszczając opłatę za przewóz potwierdza zawarcie umowy przewozu.

 6. Po zaksięgowaniu należności na podany w formularzu rezerwacyjnym adres mailowy nabywcy biletu przesyłane są gotowe do wydrukowania bilety oraz paragon lub faktura.

 7. Bilet jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy o świadczenie usług przewozu oraz upoważniającym do odbycia podróży.

 8. Przy rezerwacji dokonywanej w Biurze Obsługi Klienta nabywca biletu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty gotówką lub kartą płatniczą za zakupione bilety na podstawie paragonu lub faktury.

 9. Grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji drogą mailową lub telefonicznie, po przyjęciu i potwierdzeniu rezerwacji otrzymują dokument PRO ze szczegółami transakcji tj. kwota do zapłaty, forma i termin płatności. Po dokonaniu płatności nabywca biletu otrzyma fakturę lub paragon wraz z biletami.

 10. W przypadku nie wniesienia opłaty we wskazanym terminie rezerwacja zostanie anulowana.

 11. W uzasadnionych przypadkach Przewoźnik na wniosek nabywcy biletu może wyrazić zgodę na odroczony termin płatności za rezerwację.

III. ZWROTY

 

§ 6

 1. Wykorzystanie przewozu powinno nastąpić w czasie pierwotnie zadeklarowanej daty podróży. Nabywca biletu może zmienić datę przewozu pod warunkiem posiadania przez Przewoźnika wolnych miejsc oraz zarejestrowania zmiany przez Przewoźnika, nie później jednak niż 30 dni przed zarezerwowaną datą podróży.

 2. Nabywcy biletu przysługuje możliwość zwrotu biletu, z przyczyn leżących po stronie Nabywcy biletu, zgodnie z poniższym:

  1. przy zwrocie dokonywanym na 7 dni lub mniej przed datą rejsu widniejącą na bilecie Przewoźnik pobiera za zwrot zakupionego biletu opłatę manipulacyjną w wysokości 100% wartości biletu.

  2. przy zwrocie dokonywanym powyżej 7 dni przed datą rejsu widniejącą na bilecie Przewoźnik pobiera za zwrot zakupionego biletu opłatę manipulacyjną w wysokości 50% wartości biletu.

 3. W przypadkach losowych takich jak:

  1. niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wyjście statku z portu;

  2. niski stan wody;

  3. awaria statku bądź urządzeń hydrotechnicznych;

  4. niska frekwencja zgodnie z § 8. pkt. 4

  5. anulowanie rejsów spowodowane zamknięciem szlaków żeglownych;

  6. innych wypadków losowych uniemożliwiających wyjście statku z portu,

Przewoźnik jest zobowiązany zwrócić należność za niezrealizowaną część rejsu, o ile nabywca biletu nie skorzysta z rejsu alternatywnego zaproponowanego przez Przewoźnika, w ramach tej samej ceny biletu.

 1. Podstawą do zwrotu jest poprawne i czytelne wypełnienie formularza dostępnego w Biurach Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej Przewoźnika. O wysokości zwrotu decyduje przyczyna zwrotu oraz data wpływu formularza.

IV. REKLAMACJE

§ 7.

 1. Pasażerowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi.

 2. Reklamacje należy składać w terminie 7 dni od wykonania usługi.

 3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej wysyłając listem poleconym na adres Przewoźnika: Expert-Team Sp. z o.o. w Świnoujściu, ul. Niedziałkowskiego 5a/1, 72-600 Świnoujście lub mailowo na adres: reklamacje@expert-team.eu.

 4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni roboczych od daty jej doręczenia Przewoźnikowi.

 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: dane nabywcy biletu tj. imię i nazwisko/nazwa instytucji, adres, telefon kontaktowy, numer rezerwacji, trasę i godzinę rejsu oraz opis reklamacji.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 8.

 1. Odpowiedzialność Przewoźnika ogranicza się wyłącznie na czas przewozu Pasażera statkiem eksploatowanym przez Przewoźnika.

 2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia mające miejsce na lądzie przed wejściem oraz po zejściu pasażera ze statku.

 3. Przewoźnik nie odpowiada za szkody wynikłe z opóźnienia przyjścia/wyjścia statków do portu, anulowane rejsy lub zawinięcia do portów innych niż planowane, w przypadku problemów technicznych lub siły wyższej rozumianej jako niezależne od Przewoźnika losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie organizowania rejsu oraz któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.

 4. Przewoźnik zastrzega sobie możliwość odwołania lub wstrzymania rejsu z powodu braku wystarczającej frekwencji:

  1. poniżej 30 osób z wykluczeniem dzieci do lat 4 dla rejsów dłuższych niż 1,5 godziny;

  2. poniżej 25 osób z wykluczeniem dzieci do lat 4 dla rejsów 1 godzinnych i krótszych.

 

§ 9.

 1. Kontrolę dokumentów, w tym biletów przewozu osób statkiem przeprowadza załoga statku oraz upoważnieni kontrolerzy.

 2. Kontrolę przeprowadza się podczas wejścia na pokład lub podczas rejsu. Pasażer podczas podróży statkiem powinien posiadać ważny bilet, a w przypadku korzystania z ulg i zwolnień z opłat, ważny dokument poświadczający uprawnienie.

 3. Przewoźnik ma prawo naliczyć opłatę w wysokości 10-krotności ceny normalnego biletu na trasie rejsu, z której korzysta Pasażer, który:

  1. nie okazał ważnego biletu lub faktury;

  2. nie okazał dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego.

 

§ 10.

 1. Pasażer po nabyciu biletu ma obowiązek zachować go do kontroli. Bilet uszkodzony lub zniszczony w stopniu nie nadającym się do kontroli w trakcie odprawy statku jest nieważny.

 2. Wejście pasażerów na statek odbywa się na podstawie okazanego biletu.

 3. Kapitan statku ma prawo odmówić wejścia pasażerów na pokład statku po czasie przewidzianym w rozkładzie odpłynięcia, jak też z przyczyn wymienionych w punkcie 8.

 4. Pasażerowie zobowiązani są bezwzględnie wykonywać polecenia załogi statku związane z bezpieczeństwem i zachowaniem porządku w czasie trwania podróży od wejścia na pokład do momentu jego opuszczenia na przystanku docelowym.

 5. Podczas podróży statkiem zabronione jest:

  1. zanieczyszczanie i zaśmiecanie statku oraz niszczenie znajdujących się na nim urządzeń,

  2. wyrzucanie odpadków za burtę,

  3. palenie tytoniu w pomieszczeniach zamkniętych i poza wyznaczonym miejscem na pokładzie otwartym,

  4. spożywanie środków psychoaktywnych i substancji psychotropowych,

  5. zakłócanie spokoju,

  6. przebywanie na statku poza miejscem wyznaczonym dla pasażerów,

  7. wychylanie się przez burty i bariery statku,

  8. zachowywanie się niezgodnie z zasadami współżycia społecznego.

 6. Po dopłynięciu do przystanku końcowego danej trasy rejsu, pasażerowie zobowiązani są opuścić pokład statku.

 7. Pasażer ponosi odpowiedzialność wobec Przewoźnika za wszelkie szkody wyrządzone na statku i na przystani, powstałe z jego winy, w tym związane z przewozem bagażu.

 8. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie lub osoby uciążliwe dla podróżnych pomimo opłaconego przewozu mogą być niedopuszczone do przejazdu lub usunięte ze statku na najbliższym przystanku.

 9. Zabronione jest przewożenie statkiem:

  1. materiałów łatwopalnych, wybuchowych, żrących i cuchnących,

  2. przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu ruchu i mogących spowodować uszkodzenie statku,

  3. bagażu innego niż wymieniony w § 3 ust.10,

  4. broni z wyjątkiem osób, które pełniąc służbę publiczną zobowiązane są mieć przy sobie broń odpowiednio zabezpieczoną.

 10. Pasażer ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie następstwa nieprzestrzegania zakazu, o którym mowa w ustępie poprzednim.

 11. Pasażer obowiązany jest przestrzegać porządku obowiązującego na statku oraz wykonywać wszelkie zarządzenia, stałe i doraźne, dotyczące porządku i bezpieczeństwa wydawane przez kapitana lub upoważnionych członków załogi. Pasażer może być zatrzymany w osobnym pomieszczeniu, jeżeli narusza porządek lub zagraża bezpieczeństwu statku.

 12. Pasażer jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód spowodowanych swoim zachowaniem podczas podróży statkiem.

 13. Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu osobie:

  1. która nie okazała ważnego biletu, nie figuruje w systemie rezerwacji jako pasażer,

  2. nie ukończyła 13 roku życia, jeżeli jest bez opiekuna,

  3. jeżeli jej stan zdrowia, stan psychiczny lub fizyczny budzą obawy, co do możliwości bezpiecznego przewozu,

  4. w stosunku do której jest podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

VI. CENNIK

§ 11.

Aktualny cennik dostępny jest na stronie Przewoźnika www.zegluga.com.pl

VII. INNE

§ 12.

Przedmioty pozostawione przez Pasażera, których nie można zidentyfikować, Przewoźnik przechowuje przez okres 6 miesięcy, z wyjątkiem rzeczy szybko psujących się ulegających zużyciu. Przewoźnik zastrzega, iż w przypadku nieodebrania znalezionej rzeczy w ciągu 6 miesięcy, rzeczy znalezione zostaną przekazane organizacji charytatywnej wybranej przez Przewoźnika albo zlikwidowane. Rzeczy szybko psujące się lub ulegające zużyciu będą likwidowanie niezwłocznie.

 

§ 13.

W razie odmowy zapłacenia należności i niemożności ustalenia tożsamości podróżnego, kontroler ma prawo zwrócić się do organów Policji lub innych uprawnionych organów porządkowych o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości Pasażera.

§ 14.

 1. Regulamin Przewozu jest dostępny w Biurach Obsługi Klienta, na statkach oraz na stronie internetowej Przewoźnika.

 2. Przewoźnik zastrzega sobie prawo zmian rozkładu rejsów, danych zawartych w ofercie i cennika.

 3. Ceny usług świadczonych przez Przewoźnika zawierają podatek VAT.

 4. W sprawach nie objętych Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.